Проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“.

 

Проект №BG16RFOP002-2.073-5219 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“.

На 27.07.2020 г. „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – ДЕРМАВИЖЪН“ ООД влезе в изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.073-5219-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“. Срокът на изпълнение на договора е три месеца.

Основната цел на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Резултатите са свързани с постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места и продължаване дейността на предприятието минимум три месеца след приключване на проекта.

Общата стойност на проекта е 7 400,00 лв., от които 6 290,00 лв. европейско (ЕФРР) и 1 110,00 лв. национално съфинансиране.

 

–––––––––––-–––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––

 Проект BG16RFOP002-2.073-5219, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.